Ibn Sina – Naučnoistraživački institut Sarajevo

Ibn-Sina-logo

Ibn Sina

Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Broj 87/88

Znakovi vremena • Proljeće-zima 2020 • God. XXIII • Dvobroj 87/88
Naučnoistraživački institut “IBN SINA” Sarajevo

UVODNIKAdnan Silajdžić
EDITORIAL
FILOZOFSKE TEME / PHILOSOPHICAL TOPICS
TRANSCENDENTNA TEOZOFIJA SADRUDDINA ŠIRAZIJAMohamed Jafer Zarean
TRANSCENDENTAL THEOSOPHIES: SADRIDUDDIN SHIRAZI
• PRAVNE TEME / LAW TOPICS
NAPOMENE O UPOREDNOM PRAVUHusein Kavazović
REMARKS ON THE COMPARATIVE LAW
• KRITIČKA ČITANJA / CRITICAL READINGS
KATOLIČKA CRKVA, NAUKA I NASILJEAlek Berković
CATHOLIC CHURCH, SCIENCE AND VIOLENCE
• ESEJI / ESAYS
NEW-ATHEISM AND THE QUESTION OF MORALITY IN CONTEMPORARY ENGLISH PROSEShahab Yar Khan
NOVO-ATEIZAM I PITANJE MORALA U SAVREMENOJ ENGLESKOJ PROZI
• GEOPOLITIKA I NOVI SVJETSKI POREDAK / GEOPOLITICS AND THE NEW WORLD ORDER
GEOPOLITIČKA PARADIGMA U SAVREMENOM SVIJETUMirela Imširović
GEOPOLITICAL PARADIGM IN THE CONTEMPORARY WORLD
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE I KINA U VREMENU POZICIONIRANJA KA NOVOM SVJETSKOM PORETKUIzet Ibreljić
UNITED STATES AND CHINA IN THE TIME OF POSITIONING TOWARDS A NEW WORLD ORDER
• IZRAELSKO-PALESTINSKO PITANJE / THE ISRAELI-PALESTINIAN QUESTION
MEĐUNARODNO PRAVO I SPOR IZRAELA I PALESTINESeyyed Mohammad Bāqer Amīriyān
INTERNATIONAL LAW AND THE CASE OF ISRAEL AND PALESTINE
PERSPEKTIVA ZA BLISKOISTOČNI MIR U SJENI NORMALIZACIJE ODNOSA IZRAELA I ARAPSKOG SVIJETA Mohammadreza Malaki i
Farzad Mohammadzadeh Ebrahimi
A PERSPECTIVE FOR MIDDLE EASTERN PEACE IN THE SHADOW OF THE NORMALIZATION OF RELATIONS BETWEEN ISRAEL AND THE ARAB WORLD
• DEMOGRAFSKI GUBICI RATA / DEMOGRAPHIC LOSSES OF WAR
RAZMJERE I POSLJEDICE DESTRUKCIJE DEMOGRAFSKE SLIKE MOSTARA, TOKOM AGRESIJE NA BOSNU I HERCEGOVINU 1992–1995.Fikret Bečirović
PROPORTIONS AND THE AFTERMATH OF THE DESTRUCTION OF THE DEMOGRAPHIC STRUCTURE OF MOSTAR DURING THE 1992-1995 AGGRESSION ON BOSNIA AND HERZEGOVINA
• IZ PERZIJSKE GNOSTIČKE KNJIŽEVNOSTI / FROM THE PERSIAN GNOSTIC LITERATURE
DOSEZANJE LACANIJEVOG REALNOG UČITAVANJEM U RESĀLE-I TEIR I DOGAĐAJ AŠUREFāteme Berātlou i
Mahshīd Razavī Rezvānī
REACHING LACANI’S REAL BY READING INTO RESĀLE-I TEIR AND THE EVENT OF ASHURA
Tags:

Leave a Comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *