Ibn Sina – Naučnoistraživački institut Sarajevo

Ibn-Sina-logo

Ibn Sina

Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Položaj žene u porodici i društvu sa stanovišta islama

UDK 316.74:2

Autor

Mohammad Amin Solgi

Sažetak

Jedno od važnih pitanja kojim su se od davnina bavili različiti pravci i škole, jeste pitanje žene i njenog društvenog i porodičnog statusa. Određene grupe u historiji su svojim tradicionalističkim pristupom nastojali ženino prisustvo u društvu prikazati nevažnim i ograničiti obaveze žena na kuću, što je dovelo do izolacije i uskraćivanja prava ženama. Drugi su, opet, s modernističkim ubjeđenjima, uvijek pokušavali uništiti ženinu porodičnu vrijednost i položaj, i preferirati samo društvene uloge žena nad svime ostalim. Takvo stajalište dovelo je do slabljenja temelja porodice, kao i bezvrijednog prikazivanja uloge supruge i majke, najvažnijeg zanimanja žene. Ovo istraživanje nastoji, odvojeno od tradicionalističkog i modernističkog (feminističkog) pristupa, koji je nastao pod uticajem pogrešnih kultura zapadnih društava i devijantnih ideja, analizirati stajalište islama prema društvenom i porodičnom statusu žene.
Sa stajališta islama, ne samo da društvene odgovornosti ženama nisu zabranjene, već islam podržava prisustvo žena u društvu, kao i njihovo političko učešće u islamskom društvu, ali porodične uloge žena smatra prioritetom, te na ulogu supruge i majke gleda kao na dvije svete odgovornosti i uloge koje, pored uzvišenih vrijednosti, posjeduju i društvene posljedice i koristi. Napredovanje i usavršavanje muškaraca i odgajanje zdrave i čestite generacije, moguće je pod uslovom da žene ispunjavaju svoje uloge u porodici, što će za posljedicu imati popravljanje i zdravlje cijelog društva.

Ključne riječi

Žena, porodica, društvo, supruga, majka

URL: /polozaj-zene-u-porodici-i-drustvu-sa-stanovista-islama/

Tags: