Uvod

U islamskim tekstovima nalazimo brojna kazivanja o hazreti Merjem, mir Božiji njoj i hazreti Isau, mir Božiji njemu. Svakako, ova prilika i ovaj rad ne mogu obuhvatiti sva ta kazivanja, niti imamo takvu ambiciju. O hazreti Fatimi, kćerki posljednjeg Božijeg poslanika, Bog se smilovao njemu i njegovima, islamski tekstovi su kazali mnogo toga.

Ovdje ćemo, u tri odjeljka, pokušati kazati nešto na zadanu temu:

Prvi odjeljak: Uporedno predstavljanje osobina hazreti Merjem i hazreti Fatime, mir njima:

Hazreti Fatima

Hazreti Merjem

Osobina

Redni br.

Bila je kći posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda, s. a. v. s.

Bila je iz Imranove porodice (v.: Kur’an, sura Tahrim, 11. ajet)

Rodoslov

1.

O h. Fatimi skrbio je Božiji poslanik i njen otac Muhammed, s. a. v. s. (v.: Bihar al amwarsv. 43., str. 48)

O h. Merjem brinuo je hazreti Zekerija (v.: Ali Imran, 37)

Poslanički odgoj i staranje

 

2.

Prema hadisima, posebno onima koje prenosi majka vjernika Aiša, Fatima je imala nadimak Sidika tj. Iskrena : “Nisam vidjela nikog iskrenijeg od Fatime, osim, naravno,  njezina oca”. (v.: Alu Mustedrek hakim, sv. 3, str. 160  i Bihar al Anwar, sv. 4, str. 53)

Časni Kur’an Isaovu, mir njemu, majku naziva iskrenom (v.: Al Maida, 15)

Iskrenost i

istinoljubivost

3.

Imam Baki, mir njemu, u vezi s imenom h. Fatime veli: “Tako mi Boga, Fatima je sa znanjem od mlijeka majčina odvojena, tj. od ranog djetinjstva bila je upoznata s mnogim znanjima, a prenosi se i da je s h. Alijom vodila naučne rasprave. (v. ‘Ilal al šara’i, Suduk, str. 179)

Kur’an Časni govori o h. Merjem kao o osbi koja je potvrdila i svjedočila prethodne objave Božije (Tahrim, 12.)

Naravno, njihovo potvrđivanje proizlazi iz njezina poznavanja tih knjiga.

Učenost

4.

I njen nadimak bio je Batul; nije bila privržena ovosvjetskim užicima, niti okaljana ovosvjetskim nečistoćama

(v.: Tarikh al Kebir, Ibn ‘Asakir, str. 391, te Tarikh al Baghdad, Hafiz Ebu Bekr Šafi’I, sv. 13., str. 331) I, bila je odana i privržena Bogu Uzvišenome (Kaššaf, Zamakhšeri, dv.1, str. 355.)

 

Njen nadimak bio je i Batul, što ukazuje na privrženost Bogu i nevezanost za ovaj svijet

Pobožnost i odanost Bogu

5.

Ibn Mes’ud prenosi od  Božijeg poslanika: “Zaista je Bog Uzvišeni Fatimine skute čistim učinio i njezinu porodu vatru zabranio (Al Mustedrek al Hakim, sv. str. 152 – sahih hadis).

Ibn Arebi (u. 560. h. g.) u svome djelu Futuhat al Mekkija, tvrdi kako su Fatima i njezina čeljad potpuno čisti i od grijeha očišćeni sukladno izričitom svetom slovu Kur’ana. On navodi i predaju od Božijeg poslanika prema kojoj je Fatima dobila to ime jer će na Dan sudnji ona i njena čeljad biti od vatre odvojeni (v.: ‘Abd al Halim Džidi, Al Imam Džafer al Sadik, Kairo 1397. h. g.)

 

Kur’an izričito naglašava njezinu čednost i potvrđuje kako je Bog Uzvišeni od svoga Duha u nju udahnuo, pa je snagom toga nadahnuća i čistoga začeća, Isa sin njezin na svijet došao.

(Tahrim, 11)

Čednost

6.

H. Fatima obradovana je Hasanom i Huseinom kao prvacima džennetske mladeži (Tirmizi, sv. 46, str. 30; Musned Ahmed ibn Hanbel, Salis, str. 3, 62 i 64)

Bog Uzvišeni obradovao je h. Merjem  Isaom nazivajući ga Riječju Svojom (Ali Imran, 45)

Od Boga obradovane

7.

Jedan od h. Fatiminih nadimaka je i Tahira, što znači čista.  A na Poslanikovu ćeljad odnosi se i 33. ajet sure Ahzab u kojem se ističe potpuna očišćenost od svake nečistoće. (v.: Tefsir, Ebu al Futuh Razi, sv. 9, str. 152)

Kada je objavljen spomenuti ajet, Božiji poslanik je pod svoj ogrtač pozvao Aliju, Fatimu, Hasana i Huseina, te rekao: “Gospodaru moj, ovo je moj Ehli bejt – moja porodica”.

 

Bog Uzvišeni očistio je h. Merjem od svake nečistoće i potvore (Ali Imran, 42)

Očišćenost i čistota potpuna

 8.

Enes prenosi da je Božiji poslanik, s. a. v. s., vidjevši u svojoj Fatimi veliku ljubav prema Bogu i želju za moljenjem, savjetovao joj da uči sljedeću dovu:

یا حیّ یا قیّوم برحمتک استغیث فلا تکلنی الی نفسی طرفة عین و اصلح

 (Prema Dilemiju, Bejhakiju i Ibn ‘Adiju)

Bog Uzvišeni se obratio Merjemi: “O Merjema, budi poslušna svome Gospodaru i licem na tle padaj i sa onima koji molitvu obavljaju i ti obavljaj” (Ali Imran, 43)

Također, Kur’an o hazreti Merjemi govori kao o izuzetno pobožnoj ženi, koja vjeruje i vrijeme svoje u molitvi provodi (Tahrim, 12)

Ustrajnost u molitvama i štovanju Boga

9.

روایت شده است که در زمان قحطی، پیامبر گرسنه بودند، Prenosi se da je u vrijeme nestašice Poslanik, s. a. v. s., bio gladan pa mu je hazreti Fatima poslala nešto hljeba i komad mesa. On je onda uzeo tu hranu i otišao Fatiminoj kući da je zajedno pojedu. Fatima je, kad je otac došao, podigla prekrivač sa sinije i vidjela da je ustvari puna hljeba i mesa. Začuđena, pomislila je da je samo dragi Bog mogao poslati svu tu hranu. Poslanik je upitao Fatimu odakle joj ta hrana, a ona mu odgovorila: “Od Boga Dragoga”. Poslanik je, onda, kazao: Hvala Bogu koji te je učinio sličnom prvakinji žena Benu Israila (Merjema)”. Poslanik je onom hranom nahranio svu čeljad, ali je još ostalo, pa je onda Fatima ostatak podijelila komšijama. (Navedeno prema Zamahšerijevom tefsiru, sv.1, str. 358)

Kad god bi hazreti Zekerija, mir njemu, dolazio u svoj mihrab, tamo bi nalazio jelo. Pitao je hazreti Merjemu: “Otkud ova hrana?”, a ona bi odgovorila: “Od Boga Uzvišenoga!”. (Ali Imran, 37)

Hranjenje džennetskim jelima

10.

Jedan od h. Fatiminih nadimaka je i Muhaddisa, jer je Džibril s njom razgovarao o budućim događajima u vezi s njezinom djecom i o drugim stvarima. To je hazreti Alija bilježio i ti spisi ostali su poznati kao Fatimin Mushaf. Nakon Poslanikova preseljenja Džibril bi dolazio i tješio Fatimu. (Kašf  al ghamme Arili sv. 1, str. 364; Madžma’ al Bahrejn Turajhi, sv. 5, str. 78).

Meleki su dolazili h. Merjemi da je obraduju božanskom Riječi (Ali Imran, 45), a Džibril joj je došao da bi joj sina Isaa podario (Merjem, 19)

Dolazak Džibrila i drugih meleka

11.

Poslanik je kazao: Merjema je bila prvakinja žena svoga vremena, a Fatima je prvakinja žena svih vremena. Kad ona stane u svoj mihrab da molitvu obavi, Bogu najbliži meleki je selame zboreći joj: Zaista je tebe Bog odabrao, očistio i prvakinjom svih žena učinio” (Buhari, sv. 79, str. 42; Sahih Muslim, sv. 44, str. 98 i 99; Tabikat, Ibn Sa’d, sv. 2, str. 40 i sv. 8, str. 17; A’alamu nisa’, Omer Rida kahale, sv. 4, str. 125; Bihar al Anwar, dv. 43, str. 25-26, Musned Ibn Nahbel, sv. 3, str. 135.

Hazreti Merjem bila je odabranica i prvakinja žena svoga vremena: “O Merjema, tebe je Allah odabrao i čistom stvorio i boljom od svih žena na svijetu učinio” (Ali Imran, 42)

Odabrane žene

12.

 

 

 

 

 

 

Nagrada za čednost

Hasan ibn Sabit, pjesnik iz vremena Posljednjeg Božijeg poslanika spjevao je ove stihove:

حسان بن ثابت از شعرای دوران رسول الله در یک شعر چنین آورده است:

و إن مریم احصنت فرجها                وجاءت بعیسی کبدر الدّجی

Merjema bijaše  čednost svoju sačuvala

I Isaa k’o mjesec u tmini noći donijela

 

فقد احصنت فاطم بعدها                    و جاءت بسبطی نبی الهدی

I Fatima nakon nje je čednost svoju čuvala

Dva unuka poslaniku upute je don’jela

(Bihar al Anwar, sv. 43, str. 50)

Drugi dio: Kur’ansko kazivanje o Isau i Merjemi

Pored već spomenutoga, u Kur’anu se na mnogo mjesta govori o hazreti Merjem, mir njoj. Tako, nakon kazivanja o njezinom rođenju, te o njenom služenju u hramu, Kur’an govori o njenome majčinstvu:1. i spomeni u Knjizi Merjemu, kad se od ukućana svojih na istočnu stranu povukla (Merjem, 16).

Htjela je naći miran kutak, mjesto na kojem je niko neće uznemiravati i gdje će na miru moći Bogu se obraćati. Zato je krenula ka istočnoj strani Svetoga hrama (Bejtul mukadisa). I, nakon što se zastorom od ljudi zaklonila:2. Mi smo k njoj Duh naš poslali, a on joj se pokazao u liku savršena muškarca (Merjem, 17).

Merjem se našla u veoma nezgodnoj situaciji. Uvijek je bila čedna, tako je i odgajana; bila poznata kao uosobljenje čednosti i pobožnosti, a sad se našla nasamo s nepoznatim muškarcem koji je došavši poremetio njenu samoću. Merjema se stoga uplaši pa uzviknu:3. Utječem se Milostivom od tebe, ako pobožan si (Merjem, 18).

Kazavši to, Merjem je sa zebnjom očekivala odgovor i reakciju nepoznatog muškarca. Nakon nekoliko trenutaka čula je njegov odgovor:4. A ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga, da ti poklonim dječaka čista (Merjem, 19).

Čuvši te riječi, hazreti Merjem s još većom zebnjom zadrhta i prozbori:5. Kako ću imati dječaka kad me nijedan muškarac dodirnuo nije, a nisam nevaljalica!? (Merjem, 20).

Izaslanik Božiji onda Merjemi reče da će to biti tako, jer Gospodaru je sve lahko.

Ovdje vidimo kako Uzvišeni ustvari na izvjestan način podsjeća Merjemu na to da je ona svjesna Njegove moći, da je pored svoga mihraba nalazila voće raznovrsno kojemu sličnoga na ovom svijetu ne bijaše, da je slušala glas meleka koji su svjedočili njezinu čednost i čistotu, da zna kako je praotac njen Adem od zemlje stvoren… Stoga, ne bi trebalo da je ovakvo što iznenađuje.

6. i zato da ga učinimo znamenjem ljudima i znakom milosti Naše. To je tako unaprijed određeno (Merjem, 21).

7. i ona zanese i bremenita se skloni negdje daleko. (Merjem,  22).

8. i porođajni bolovi prisiliše je da dođe do stabla jedne palme: “Kamo sreće da sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala”, uzviknu ona. (Merjem, 23).

9. i melek je, koji je bio niže nje, zovnu: “Ne žalosti se, Gospodar tvoj je dao da niže tebe potok poteče”. (Merjem, 24).

10. i pogledaj iznad sebe i vidi kako je ova sasušena palma hurmama rodila.

11. Zatresi palmino stablo, posuće po tebi datule svježe (Merjem, 25).

12. pa jedi i pij i budi vesela! A ako vidiš čovjeka kakva, ti reci: "Ja sam se zavjetovala Milostivom da ću šutjeti, i danas ni s kim neću govoriti." (Merjem, 26).

13. i dođe ona s njim porodici svojoj, noseći ga. (Merjem, 27).

14. Kad su oni dijete ugledali u naručju njezinu, ostali su zabezeknuti. Svi su znali za njezinu čednost, čistotu i pobožnost nesumnjivu, a sad su je u čudu gledali kako u naručju drži svoje djetešce. Neki su požurili sa sudom, pa su kazali: “Ej ti, sestro Harunova,  otac ti nije bio nevaljao, a ni mati tvoja nije bila nevaljalica." (Merjem, 28).

U ovom ajetu hazreti Merjem je oslovljena kao Harunova sestra. Zašto? Zato što je Harun bio izuzetno čedan i pobožan, dobar čovjek i kao takav je bio poznat među Israilićanima. Stoga, kad god bi se neka osoba isticala u čednosti i čistoti nazivali bi je Harunovim bratom ili sestrom. Merjema je, po naredbi Božijoj, zašutjela i:

15. ona im na njega (dijete) pokaza. (Merjem, 29).

16. oni rekoše: “kako da govorimo djetetu u bešici?” (Merjem, 29).

Domalo dijete u bešici prozbori:17. "Ja sam Allahov rob" - ono reče - "meni će On Knjigu dati i vjerovjesnikom me učiniti

18. i učiniće me, gdje god budem, blagoslovljenim, i narediće mi da dok sam živ molitvu obavljam i milostinju udjeljujem,  (Merjem, 31).

19. i da majci svojoj budem dobar, a neće mi dopustiti da budem drzak i nepristojan. (Merjem, 32).

I, na koncu, Isa, mir s njim, veli:

20. i neka je mir nada mnom na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro i na dan kada budem iz mrtvih ustajao!" (Merjem, 33).

 

Treći dio: Hazreti Fatima u ogledalu Božije objave

Iščitavajući kur’anski tekst i njegova dosadašnja tumačenja, možemo ustanoviti kako hazreti Fatima ima istaknut položaj i mjesto kod Uzvišenoga Boga. Postoji, naime, čitav niz kur’anskih ajeta koji se vezuju za to blagoslovljeno biće. Ovom prilikom ukazat ćemo na neke od vrlina koje Kur’an pripisuje Poslanikovoj kćeri:1. Fatima je dio Ehli bejta na kojeg se odnosi 33. ajet iz sure Ahzab: Allah želi da od vas, o porodico poslanikova, grijehe odstrani i potpuno vas očisti.

2. Fatima spada u rodbinu na koju se odnosi 23. ajet sure Isra: i podaj rodbini pravo njezino, a prema tefsiru Furata kufija, nakon objavljivanja ovoga ajeta Poslanik je svojoj kćeri poklonio jedan zemljišni posjed. )Tefsir, Furat Kufi, str. 118–119)

3. Hazreti Fatima je Muhammedov, s. a. v. s., Kevser

Veliki je broj muslimanskih autora i učenjaka koji smatraju kako se riječ kevser (mnogo dobro) u istoimenoj suri odnosi na h. Fatimu. Takva mogućnost spominje se i u djelima koja se bave povodima objave pojedinih kur’anskih ajeta.

4. Fatima i očeva posebna naklonost i ljubav

Poslanik, s. a. v. s., je, prema nekim predajama šest a prema drugima devet mjeseci prilikom odlaska u džamiju na sabah namaz, svaki  put naišavši pored Alijine i Fatimine kuće, rekao: “Namaz, o Ehli bejte!” i onda bi citirao kur’anske riječi: Allah želi da od vas, o porodico poslanikova, grijehe odstrani i potpuno vas očisti.

5. Hazreti Fatima i mubahila

Pored brojnih predaja u kojima se opisuje događaj mubahile i u kojima se izričito navodi kako je toga dana pet članova Ehli bejta (petero ispod ogrtača) izašalo na dogovoreno mjesto, gotovo svi komentatori Kur’ana izričito ili indirektno kazuju kako se u 61. ajetu sure Ali Imran riječ nisa’ina (naše žene) odnosi na hazreti Fatimu. Prijevod tog ajeta glasi:

A onima koji se s tobom budu o njemu raspravljali, pošto si već pravu istinu saznao, ti reci: "Hodite, pozvaćemo sinove naše i sinove vaše, i žene naše i žene vaše, a doći ćemo i mi, pa ćemo se usrdno pomoliti i Allahovo prokletstvo na one koji neistinu govore prizvati!" 

6. Hazreti Fatima je jedna od dobrih (ebrar)

Prema nekim autorima, posebno komentatorima Kur’ana, sura Dahr ili Insan posvećena je hazreti Aliji, hazreti Fatimi, hazreti Hasanu i hazreti Huseinu, a na poseban način riječi 5. ajeta ove sure odnose se baš na h. Fatimu: Čestiti će iz pehara piti kamforom začinjeno piće.

7. Hazreti Fatimin ihlas

U spomenutoj suri Dahr (vrijeme) ili Insan (Čovjek) nalazimo kazivanje koje se odnosi na h. Aliju, Fatimu i njihovu djecu, odnosno njihovo dobročinstvo – nahranili su gladnoga onda kada je i njima ta hrana bila potrebna. Zahvaljujući toj odlici i spremnosti da se nahrani siromah, makar i sam čovjek gladovao, Bog ih naziva dobrim ljudima (ebrar) čistih i iskrenih namjera.

8. Hazreti Fatimin sabur

Prema riječima časnog Kur’ana za sabur i strpljivost slijedi nagrada u vidu džennetskih, neprolaznih i vječnih blagodati: i džennetom  i svilom će za ono što su trpjeli nagraditi (Dahr, 12).

9. Fatimino poštivanje obaveze i zavjeta

Kako smo već kazali mnogi ajeti sure Dahr odnose se na Ehli bejt i hazreti Fatimu, pa tako i onaj u kojem se kaže: Oni su zavjet ispunjavali (Dahr, 7)

10. Fatimina požrtvovanost

Mnogi komentatori Kur’ana tvrde kako se riječi: i hranu su davali - mada su je i sami željeli  (Dahr, 8) odnosi upravo na požrtvovanost h. Fatime.

11. Fatimin tesbih

Tesbih koji je ostao upamćen kao Fatimin tesbih, a sastoji se od izgovaranja zikra subhanallah, elhamdulillah i allahu ekber  po trideset i tri puta, prema njezinom praunuku Bakiru spada u zikr kesir iz kur’anskog ajeta: O vjernici, često Allaha spominjite i hvalite. (Ahzab, 41).

12. Ljubav prema hazreti Fatimi

Bog Uzvišeni je Fatimu podario Poslaniku kao nagradu za sav trud koji je u svojoj misiji uložio. A On i poslanik Njegov ne traže nikakvu nagradu za to osim ljubavi prema bližnjima. Ko su bližnji? Poslanik je odgovarajući na ovo pitanje jednog od svojih ashaba rekao: “Fatima i njezina djeca”. (Šavahid al tenzil, sv. 1, str. 193)

13. Fatimino zadovoljstvo

Poslanik, s. a. v. s., je jednom  došao kod hazreti Fatime i našao je kako ogrnuta u grubu haljinu od devine kože melje žito. Vidjevši taj prizor, zaplakao je i rekao: “O Fatima, trpiš tegobe i neugodnosti ovoga svijeta zarad blagodati obilne kojom ćeš biti obasuta na Ahiretu”. Utom je objavljen sljedeći ajet: a Gospodar tvoj će tebi, sigurno, dati, pa ćeš zadovoljan biti! (Duha, 5) (Šavahid al tenzil, 2, str. 444).

14. Hazreti Fatimina čistota od grijeha

Mnogo je kur’anskih ajeta koje brojni muslimanski autori dovode u vezu s hazreti Fatimom i njezinim posebnim položajem kod Boga Uzvišenog. No, o njezinoj bezgriješnosti i čistoti potpunoj najbolje svjedoči već spominjani 33. ajet sure Ahzab: Allah želi da od vas, o porodico poslanikova, grijehe odstrani i potpuno vas očisti.

 

 

                                                                                                                        Mohammad Ali Barzanooni

                                                                                                                        Univerzitetski profesor i direktor Naučnoistraživačkog instituta “Ibn Sina”

                                                                                                                        Sarajevo, 03. 04. 2013. g.