rjecnikBoSPERZIJSKO-BOSANSKI RJEČNIK
Dr. Mubina Moker
Mr. Đenita Haverić
Izdavač:
Naučnoistraživački institut „Ibn Sina“
Za izdavača:
Mr. Mohammad Bagher Soleimaniamiri
Lektori:
Prof. dr. Senahid Halilović
Mr. Fuad  Hadžimehmedović
Korektori:
Hajra Husejnović-Polovina
Amina Hasanović
Urednik:
Prof. dr. Mohammadjavad Pirmoradi
Grafička priprema teksta i prijelom:
Rashid Edib Huseinagić

Saradnici:
Mr. Saeid Abedpour, Muhamed Ahlaki, Mirela Avdić, Senka Bešlić, Elma Brajlović, Esad Čančar,
Munir Drkić, Senida Druškić, Alma Hadžiosmanović, Darijuš Halilpurazer, Nezira Harbaš,
Nermin Hodžić, Hajra Husejnović-Polovina, Muamer Kodrić, Amra Međuseljac,
Dženana Pekmezović, Mehdi Pur, Azra Smajlović, Edin Spahić, Belma Subašić, Jasna Šatara
Tiraž: 1000 komada

Da biste skinuli 50 stranica rječnika kliknite ovdje.