Sadržaj

Riječ Izdavača................................................... 7

Predgovor.......................................................... 9

Životopis / Biografija...................................... 13

Skriveni polumjesec.......................................27

Čovjek i Bog

• Kazivanje prvo...............................................61

• Kazivanje drugo............................................87

• Kazivanje treće...........................................111

Molitve............................................................139

Prilozi

• Poruka Imama Homeinija r. a. ...............199

• Imam Hamenei o šehidu Čamranu .......201

• Rukopisi........................................................207

• Fotografije....................................................213

Izvori................................................................ 220