prozivljenjeNaslov: Proživljenje

Autor: Morteza Motahhari

Prijevod: Sabahudin Šarić

ISBN: 9789958913105

Izdavač: Ibn Sina Sarajevo

Godina izdanja: 2007

 Opis:

Ova je knjiga skup deset predavanja, rasprava i kritika o pitanju  Proživljenja na Drugom svijetu (Me’ad), održanih  u Islamskoj asocijaciji ljekara  1971. godine. Pored poznatih teorija o Proživljenju, na ovim skupovima su detaljno analizirana novija mišljenja i teorije iznesene od muslimanskih intelektualaca  koji Proživljenje objašnjavaju kao “obnavljanje materijalnog života ovog svijeta (Dunja) u drugoj formi” i uz iznošenje stavova autora ove teorije, predavanja su ponekad dobijala formu rasprave što je doprinijelo njihovoj zanimljivosti i privlačnosti.

Stil rasprave u ovoj knjizi kao i stil koji je korišten u knjigama “Jedinstvo”, “Poslanstvo” i “Imamet i vođstvo” predstavlja jedan novi stil i ne može se uvrstiti u neki poseban okvir. Posebna pažnja poklonjena je novim teorijama o Proživljenju ili naučnim teorijama koje su povezane ovim pitanjem.

Da je Profesor šehid prisutan, jasno je da bi ova knjiga bila podvrgnuta njegovom pregledu, ali pošto naše naučno znanje nije u rangu Profesora, nismo sebi mogli dozvoliti dodatnu intervenciju na knjizi tako da ona predstavlja  autentičnu reprodukciju njegovih predavanja. Ovo je karakteristično za sva djela štampana poslije njegovog šehadeta.