enciklopedijski Almanah 1دانشنامه اسلام در کرواسی توسط مشیخت اسلامی کرواسی و با حمایت موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا منتشر شد. انتشار این دانشنامه به مناسبت صدمین سالگرد شناسایی اسلام در کرواسی و در پانصد صفحه و قطع رحلی صورت می گیرد. در این دانشنامه رنگی؛ 1200 مدخل درباره اشخاص، تاریخ، جغرافیا، میراث فرهنگ و تمدن اسلامی در کرواسی مورد معرفی قرار گرفته است. بخشی از این مداخل بطور مشترک در ارتباط با کرواسی و بوسنی و هرزگوین می باشد. اهمیت انتشار این دانشنامه در زندگی سیاسی و اجتماعی و تاکید بر نقش مسلمانان کرواسی است. نقش و جایگاه سیاسی و اجتماعی مسلمانان کرواسی در سالهای اخیر پیشرفت محسوسی داشته و با توجه به شناسایی اسلام در قانون اساسی کرواسی؛ این دانشنامه نقش مهمی را در حیات سیاسی و اجتماعی ایفا خواهد کرد.


این دانشنامه، نه تنها کوششی برای معرفی اسلام در کرواسی است، بلکه سعی دارد تا مسلمانان این کشور را با فرهنگ و تمدن اسلامی، تاریخ، جغرافیا، نهادهای دینی و اجتماعی، اشخاص و سایر اطلاعات مهم آشنا سازد. از اینرو مرجعی گرانمند برای مسلمانان این کشور است. مسلمانان کرواسی جامعه ای فعال در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می باشند. بوشنیاکها، آلبانی تبارها و مسلمانان کروات؛ هر سه گروه جامعه مسلمانان کرواسی را تشکیل می دهد و حیات متکثر فرهنگی و علمی این جامعه در عرصه آموزشی، رسانه ای و سایر موارد نشانی از اهمیت مسلمانان در جامعه کرواسی را دارد.
فرهنگ دانشنامه نویسی با هدف شناسایی، معرفی و ثبت تاریخی صورت می گیرد. این فرهنگ نقش مهمی در ثبت خاطره تاریخی دارد و ملتی، قوم و فرهنگهایی که خاطره تاریخی و جمعی ندارند، در گردونه تاریخ محو می شوند. در صد سال اخیر جامعه مسلمانان کرواسی با شرایط تاریخی متفاوتی روبرو بوده است. کرواسی در منطقه یوگسلاوی برای مسلمانان بوسنی و هرزگوین ، مقدونیه و سایر مناطق به عنوان دروازه ورود به کشورهای غربی بود. مهاجرتهای منطقه بالکان مسیرهای متفاوتی داشت و بخشی بزرگی از مسلمانان کرواسی شامل بوشنیاکها و مسلمانان آلبانی تبار می باشند که در طی قرن گذشته در جامعه کرواسی ماندگار و سهمی در تایخ و فرهنگ این کشور ایفا کرده اند. دوران پر تلاطم جنگ جهانی دوم یکی از دوره های مهم تاریخی است که با سرنوشت مسلمانان ساکن کرواسی ارتباط مستقیمی دارد و اثرات و نتایج خود را بر زندگی مسلمانان در دوره کمونیستی نشان داد. بعد از فروپاشی یوگسلاوی، فضای کرواسی بتدریج تغییر و شرایط برای همزیستی بین اقوام در این کشور بهتر شده است.
موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا، انتشار این دانشنامه را به جامعه مسلمانان کرواسی تبریک گفته و امیدوار است یاد و نام افرادی چون مرحوم موسی کاظم چاتیچ، دیزداوریچ، شابیچ، یوگونچیچ، مفتیچ و بسیاری دیگر که صادقانه در خدمت به فرهنگ و تمدن اسلامی کوشش کردند، در خاطره جمعی ماندگار باقی بماند.

almanah str 1