1.   عرفان امام خميني(ره)

2.   امام خميني(ره) احياگر انديشه ديني

3.   بزرگداشت مرحوم علامه طباطبايي

4.   بزرگداشت مقام معنوي مولانا جلال الدين رومي

5.   تاثير فلسفه و عرفان ايراني در منطقه بالكان

6.   بررسي خدمات عرفا به جامعه

7. پلوراليسم ديني و اسلام

8. جوانان و معنويت

9. جوانان و جامعه

10.   دين، هويت، سياست

11.   تروريسم و مسائل جهان معاصر

12.   تاثير يازده سپتامبر بر بوسني و هرزگوين

13.   نقش مذهب و ناسيوناليسم در تحولات بالكان

14.   مشاركت سياسي و اجتماعي زنان در ایران و بوسنی

15.   بررسي روند يكپارچگي بوسني و هرزگوين

16.   بررسي قرارداد ديتون

17.   بررسي فرايند خصوصی سازي بوسني و هرزگوين

18.   گفتگوي اديان در چارچوب متون ديني و سياسي

19.   گفتگوي فرهنگ ها و تمدن ها در بالكان

20.   غرب چه برداشتي از اسلام دارد؟

21.   بهداشت عمومي در اسلام

22.   بررسي تأثير زبان و ادبيات فارسي در بالكان

23.   عرفان و ادبيات فارسي در بوسني و هرزگوين

24.   تقدير از خدمات علمي استاد "صالح تراكو" مترجم گلستان سعدي

25.   عرفان و اجتماع

26.   روان شناسی بوشنیاک

27.   انسان نورانی در عرفان ایرانی

28.   هرمنوتيك و فهم دين

29.   هنر در فرهنگ و تمدن اسلامی

30.   تأثير و رابطه فلسفه و عرفان

31.   جهان بيني عرفاني قاضي سعيد قمي

32.   نقش عرفان در بالندگی فلسفه اسلامی

33.   نقش محبت و معرفت در عرفان اسلامی

34.   مسلمانان و جهاني شدن در دوران معاصر

35.   هنر از دیدگاه اسلام

36.   مسلمانان بعد از یازده سپتامبر

37.   عرفان تطبیقی

38.   تصوف و اهل بیت(ع)

39.   ماهیت فلسفه اسلامی و ایرانی

40.   نقش ادیان در رشد و تحول انسان

41.   نقش ادیان در پاسخگویی به نیازهای امروز

42.   بررسی آرا و نظرات دو متفکر شرق و غرب، علامه طباطبایی و دکتر هانری کربن

43.   اهل بیت(ع) در بوسنی و هرزگوین

44.   بررسی تحولات کوزوو

45.   نقش پژوهش در علوم انسانی

46.   بررسی وضعیت بوشنیاک ها در کرواسی

47.   چالش های ادیان ابراهیمی

48.   همزیستی مسالمت آمیز ادیان با حضور اندیشمندان مسلمان، مسیحی و یهودی

49.   مولانا و جهان امروز

50.   تاثیر و تاثر فرهنگ ایرانی و بوسنیایی

51.   بزرگداشت ابن سینا؛ فیلسوف نامدار ایرانی

52.   نقش دین در جلوگیری از انحرافات اجتماعی

53.   بزرگداشت حافظ شیرازی

54.   اسلام ستیزی در اروپا

55.   بررسی مهم ترین مسائل جهان اسلام

56.   انسجام اسلامی

57.   مناقشات اسلام و غرب

58.   میزگرد نقش دین در سلامت روانی فرد و جامعه - بانیالوکا

59.   میزگرد بررسی علل انحرافات جوانان - گوراژده

60.   همایش "جنایت نسل کشی علیه بوشنیاک ها؛ ریشه ها، علل، اهداف و ابعاد" - سارایوو

61.   همایش بین المللی "بوسنی و هرزگوین؛ پانزده سال پس از قرداد دیتون" - دانشگاه سارایوو

62.   همایش "همزیستی مسالمت آمیز ادیان؛ احترام متقابل به کتب مقدس" - موستار

63.  میزگرد "همزیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان ابراهیمی" - پودگوریتسا، مونته نگرو

64.   همایش "هویت اروپایی بوشنیاک" - زاگرب، کرواسی

65. میزگرد "پیام های هجرت" -  گوراژده

66.میزگرد "میلاد حضرت محمد (ص)؛ موهبت الهی به بشریت" در شهر گوراژده

67.   همایش بین المللی «اسلام در اروپا؛ وضعیت و چشم انداز» - شهر زاگرب

68. همایش بین المللی «مشارکت اجتماعی زنان مسلمان»؛ زاگرب 2013

69. همایش بین المللی عبدالله بوشنیاک - ساراسوو 2013