1همایش دو روزه دین و ملت در محل مرکز اسلامی زاگرب روزهای جمعه و شنبه 9 و 10 فروردین برگزار شد. در این همایش بیش از سی مقاله از واتیکان، ایران، اسلوونی، بوسنی و هرزگوین و کرواسی ارایه شد. همایش با همکاری مرکز اسلامی زاگرب، دانشکده فلسفه و علوم دینی زاگرب، موسسه علمی و پژوهشی ابن سینا و آکادمی علوم اروپا برگزار می گردد.


در مراسم افتتاحیه همایش مفتی زاگرب عزیر حسن اویچ، حسین کوازویچ رییس العلمای بوسنی و هرزگوین، کاردینال یوسیپ بوزانیچ کاردینال کاتولکیهای کرواسی، پریچ رهبر مسیحیان ارتدوکس کرواسی – اسلوونی، رهبر یهودیان کرواسی، کاظم ذوقی بارانی مدیر موسسه ابن سینا و تنی چند سخنرانی کردند.
عزیز حسن اویچ مفتی زاگرب در سخنان خود گفت: اسلام تاکید بر مولفه دین در شناسایی هویت دارد و البته بر مولفه ملت به عنوان عنصر شناسایی سیاسی تاکید دارد. وی افزود: اسلام مخالف ناسیونالیسم است چون ناسیونالیسم بر تفکر نژادی بنا شده و ارزشهای دینی و انسانی را نفی می کند.
حسین کوازویچ با اشاره به خطراتی که ناسیونالیسم برای منطقه ایجاد کرده، گفت : ملت پرستی اکنون به گوشه ای افتاده و انسانها بیش از هر زمان نیاز به ارزشهای اخلاقی و تکیه بر خداوند دارند. رییس العلمای بوسنی و هرزگوین افزود : احترام به ارزشهای انسانی و دینی در تعریف هویت سیاسی و هویتهای دیگران بایستی مهمترین محور در روند شناسایی و تعریف هویتهای سیاسی باشد.
کاردینال بورانیچ،ناسیونالیسم را منشا حکومتهای خودکامه معاصر خواند و گفت :در تعریف هویتهای سیاسی انسانها بایستی بر شناسایی و احترام به هویتهای دیگران عمل کنند.وی بر پژوهشهای بیشتر در رابطه دین و ملت به عنوان فهم انسانی تر از این دو پدیده تاکید کرد.
عاصم کوریاک از آکادمی علوم اروپا بر رابطه متقابل علم و دین به منظور بسط افقهای شناخت تاکید کرد و گفت : بدون علم، تفکر دینی بسته خواهد بود و متفکران دینی باید به دستاوردهای علمی و منطق تجربه بشری توجه کنند و از سوی دیگر علم تجربی بایستی نقش دین را در تبیین ارزشهای اخلاقی مورد تاکید قرار دهند.
کاظم ذوقی بارانی، رئیس موسسه ابن سینا گفت، غلبه بر نژادپرستی را در تداوم گفتگوهای سیاسی و انسان شناسی مبتنی بر ارزشهای دینی امری ضروری دانست و گفت : هر نوع انحراف از ارزشهای اخلاقی عام منجر به غلبه سلطه جویی و برتری طلبی گروههای انسانی می شود. قومیتها در یک روند داخلی بدون نفوذ عامل خارجی بایستی نقش موثرتری رادر ملت سازی به عهده بگیرند .
بهادر امینیان از دانشکده دیپلماسی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر نتایج ناگوار حاصل از دخالت خارجی در روند دولت ملت سازی خاورمیانه گفت : دخالت قدرتهای خارجی در منطقه خاورمیانه برای دولت ملت سازیهای نوین منجر به تجاوز و فروپاشی کشورهایی مانند لیبی و عراق شده است و علاوه بر واکنشهای افراطی نظیر داعش، روند دولت ملت سازی را با تاخیر روبرو ساخته است.
سعید عابدپور از موسسه ابن سینا، تکوین فرایند هویت سیاسی را نتیجه یک فرایند طولانی دانست و گفت : مفهوم ملت در ایران دوره صفوی و ترکیه که مبتنی بر میراث ملت سیستم عثمانی است، نشاندهنده روند طولانی دولت ملت سازی در این کشورها به رغم کشورهای دیگر منطقه خاورمیانه می باشد. دکتر حسن اوییچ به مناسبت مشارکت موسسه ابن سینا در این همایش، لوح تقدیری را به مدیر موسسه اهدا نمود.

23