پس از چاپ هر یک از کتاب های موسسه، برنامه معرفی آن، متناسب با موضوع و جامعه مخاطب، در مراکز علمی و فرهنگی برگزار می شود. برخی از این برنامه ها به شرح زیر است:

1.   معرفی دیوان حافظ - سارایوو

2.    معرفی دیوان حافظ - توزلا

3.    معرفی کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی - دانشکده علوم تربیتی زنیتسا

4.    معرفی کتاب شرح فصوص الحکم - دانشکده فلسفه توزلا

5.    معرفی دیوان حافظ - نوی پازار (منطقه سنجک) در کشور صربستان

6.    معرفی دیوان حافظ - پری پولیه (منطقه سنجک) در کشور صربستان

7.    معرفی کتاب شارامپو - پری پولیه (منطقه سنجک) در کشور صربستان

8.    معرفی دیوان حافظ - زاگرب، کرواسی

9.    معرفی کتاب شرح فصوص الحکم - دانشکده علوم اسلامی سارایوو

10.   معرفی دیوان حافظ - دانشکده علوم انسانی موستار

11.   معرفی فرهنگ فارسی بوسنیایی - دانشکده علوم اسلامی سارایوو

12.   معرفی کتاب تاریخ تمدن اسلامی- دانشکده فلسفه توزلا

13.   معرفی دیوان حافظ - پودگوریتسا، مونته نگرو