Ibn Sina – Naučnoistraživački institut Sarajevo

Ibn-Sina-logo

Ibn Sina

Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

Ibn Sina
Naučnoistraživački institut, Sarajevo

znakovivremena63

Broj 63

znakovivremena63Sarajevo • Proljeće 2014 • God. XVII • Broj 63

Naučnoistraživački institut “IBN SINA” Sarajevo, 2014.

TEMATSKI BROJ BIOETIKA

UVODNIK Adnan Silajdžić 1456237045 pdfs


BIOFILOZOFIJSKA I BIOETIČKA MISAO JONASA
EDWARDA SALKA I ALBERTA SCHWEIZA

JONAS EDVARD SALK – PRONALAZAČ CJEPIVA
PROTIV DJEČIJE PARALIZE I UTEMELJITELJ BIOFILOZOFIJE
Nada Gosić  1456237045 pdfs
ALBERT SCHWEITZER – FILOZOF MIRA Ivana Zagorac  1456237045 pdfs

BIOETIKA U DRŽAVAMA JUGOISTOČNE EVROPE
POJAM, ZNAČENJE I NASTANAK BIOETIKE SA
POSEBNIM OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU
Velimir Valjan  1456237045 pdfs
KORIJENI BIOETIČKE MISLI U MAKEDONIJI Dejan Donev  1456237045 pdfs

BIOETIČKE TEME U VJERSKIM I KULTURNIM
TRADICIJAMA OBJAVLJENIH RELIGIJA
RABINSKA ANTROPOLOGIJA I SAVREMENE
BIOETIČKE I NAUČNO-KRITIČKE DEBATE
Matthias
Morgenstern
 1456237045 pdfs
TEOLOŠKO POIMANJE DOSTOJANSTVA
ŽIVOTA I PATNJE – KATOLIČKI DOPRINOSI BIOETICI
Ana Jeličić  1456237045 pdfs
BIOMEDICINSKA ETIKA – ISLAMSKI POGLED Hassan Hathout  1456237045 pdfs
ETIČKI ASPEKTI ISTRAŽIVANJA LJUDSKIH
EMBRIONALNIH MATIČNIH ĆELIJA U ISLAMSKOM
SVIJETU: STAVOVI I RAZMIŠLJANJA
Ilhan Ilkilic i
Hakan Ertin
 1456237045 pdfs
HOSPITAL / HOSPICIJ U ISLAMSKOJ KULTURI Amir Muzur i
Iva Rinčić
 1456237045 pdfs

BIOETIČKI PROBLEMI U POSTMODERNOJ
PARADIGMI
ANATOMIJA POSTMODERNOG MORALA Dritan Abazović  1456237045 pdfs
KLONIRANJE I MORALNA DILEMA
XXI STOLJEĆA
Nedžada Alispahić  1456237045 pdfs
GMO IZMEĐU MITA I STVARNOSTI –
SLUČAJ ARGENTINE
Ivica Kelam i
Darija Rupčić
 1456237045 pdfs
BIOETIKA I RASIZAM- MOŽE LI BIOETIKA
DOPRINIJETI SMANJENJU RASIZMA?
Sandra Radenović  1456237045 pdfs

FARMAKOTERAPIJA I PSIHO-SOCIJALNI
RAZVOJ DJETETA – IZAZOV BIOETIČKOJ
ODGOVORNOSI
LIJEKOVI – PREVIŠE, NEPOTREBNO, ŠTETNO Lidija Gajski  1456237045 pdfs
KVALITETA DJEČIJEG RAZVOJA U
KONTEKSTU BIOETIKE
Nada Mladina  1456237045 pdfs

INTEGRATIVNA BIOETIKA
REVIZIJA POJMA BIOETIKE KAO ZAHTJEV
INTEGRATIVNOG MIŠLJENJA
Damir Smiljanić  1456237045 pdfs
POJAM SVIJETA I METODOLOGIJE
NOVE ZNANOSTI
Marija Selak  1456237045 pdfs
MORALNO – BIOETIČKA EVALUACIJA
SUVREMENIH BIOMEDICINSKIH POSTIGNUĆA
Suzana Vuletić  1456237045 pdfs

OGLEDI
MEDIJSKA PISMENOST – DUHOVNA
USPRAVNOST ŽENE U POSTMODERNIM
TOKOVIMA – KOMPARATIVNI POGLED
Fahira Fejzić Čengić  1456237045 pdfs

REFLEKSIJE
MESIJANIZAM NACIONALNIH IDEOLOGIJA
U STEREOTIPIMA I PREDRASUDAMA U
PREDSTAVLJANJU BOŠNJAČKE NACIJE
Dženan Kaljanac  1456237045 pdfs

KNJIŽEVNOHISTORIJSKE TEME
HAFIZ ŠIRAZI U DJELIMA ARAPSKIH
SPISATELJA
Mehmed Kico  1456237045 pdfs
VIŠEJEZIČNE PJESME
BOSANSKOHERCEGOVAČKIH PJESNIKA
NA ORIJENTALNIM JEZICIMA
Elvir Musić  1456237045 pdfs

PRIKAZI
Michele Armini: UVOD U BIOETIKU,
Krščanska sadašnjost, Zagreb 2009.
Tomislav Smiljanić  1456237045 pdfs
Zbornik: Bioetika i dijete Nikolina Ćavar  1456237045 pdfs
Iva Rinčić – Amir Muzur: Fritz Jahr i rađanje
europske bioetike, Pergamena, Zagreb, 2012.
Igor Eterović  1456237045 pdfs
Fritz Jahr i njegov doprinos evropskoj bioetici Orhan Jašić  1456237045 pdfs
Sandra Radenović: Bioetika i medicina:
Odnos lekar – pacijentu paradigmi integrativne
bioetike, Akademija knjiga, Novi Sad, 2012.
Vida Jeremić  1456237045 pdfs
JAHR, sv. 4, broj 7, Zbornik radova sa
znanstvenog skupa Jezik medicine –
od geneze do kulture i etike komunikacije,
Rijeka, maj 2013.
Martina Šendula
– Pavelić
 1456237045 pdfs
Tags: