• Ibn Sina
  • Ibn Sina
  • Ibn Sina
  • Ibn Sina
مؤسسه علمی پژوهشی ابن سینا سازمانی غیر دولتی و مردم نهاد است که،  با پژوهش در حوزه علوم انسانی و اسلامی، به گسترش تعاملات علمی پژوهشی و فرهنگی میان اندیشمندان و مراکز علمی و تحقیقاتی ایران و منطقه بالکان می پردازد.

Pridružite se

نشست های ماهانه "ابن سینا"

Capture

معرفی کتاب:

از مونولگ تا دیالوگ در بین بوشنیاکها
تالیف دکتر اسد چیمیچ
سخنرانان:
دکتر اسد چیمیچ
دکتر ایوان مارکشیچ
دکتر سنادین لاویچ

زمان:

چهار شنبه 2 آوریل 2014 ساعت 18

مکان: موسسه ابن سینا - سارایوو