• Ibn Sina
  • Ibn Sina
  • Ibn Sina
  • Ibn Sina
مؤسسه علمی پژوهشی ابن سینا سازمانی غیر دولتی و مردم نهاد است که،  با پژوهش در حوزه علوم انسانی و اسلامی، به گسترش تعاملات علمی پژوهشی و فرهنگی میان اندیشمندان و مراکز علمی و تحقیقاتی ایران، غرب و منطقه بالکان می پردازد.

Pridružite se

نشست های ماهانه "ابن سینا"

Capture

معرفی کتاب:

از مونولگ تا دیالوگ در بین بوشنیاکها
تالیف دکتر اسد چیمیچ
سخنرانان:
دکتر اسد چیمیچ
دکتر سنادین لاویچ
خانم دکتر الویرا ایسلامویچ
مجری:
جواد یگونچیچ

زمان:

چهار شنبه 4 ژوئن 2014 ساعت 18

بیهاچ - AVNOJ مکان: موزه